Kinh Châu Báu

1.Phàm ở tại đời này,
Có sinh linh tụ hội,
Hoặc trên cõi đất này,
Hoặc chính giữa hư không,
Mong rằng mọi sinh linh,
Được đẹp ý vui lòng,
Vậy hãy nên cẩn thận,
Lắng nghe lời dạy này.

 
2. Do vậy các sinh linh,
    Tất cả hãy chú tâm, 
    Khởi lên lòng từ mẫn,
   Đối với thảy mọi loài,
   Ban ngày và ban đêm, 
   Họ đem vật cúng dường,
   Do vậy không phóng dật,
   Hãy giúp hộ trì họ.
 
3. Phàm có tài sản gì,
    Đời này hay đời sau,
    Hay ở tại thiên giới,
    Có châu báu thù thắng,
    Không gì sánh bằng được,
    Với Như Lai Thiện Thệ,
    Như vậy, nơi Đức Phật,
    Là châu báu thù diệu,
    Mong với sự thật này,
    Được sống chân hạnh phúc.
 

 
4. Đoạn diệt và ly tham,
    Bất tử và thù diệu.
    Phật Thích-ca Mâu-ni,
    Chứng Pháp ấy trong thiền,
    Không gì sánh bằng được,
    Với Pháp thù diệu ấy.
    Như vậy, nơi Chánh Pháp,
    Là châu báu thù diệu,
    Mong với sự thật này,
    Được sống chân hạnh phúc.

 
5.Phật, Thế Tôn thù thắng,
   Nói lên lời tán thán,
   Pháp thù diệu trong sạch,
   Liên tục không gián đoạn,
   Không gì sánh bằng được,
   Pháp thiền vi diệu ấy.
   Như vậy, nơi Chánh Pháp,
   Là châu báu thù diệu,
   Mong với sự thật này,
   Được sống chân hạnh phúc.
 
6. Tám vị bốn đôi này,
     Được bậc thiện tán thán.
    Chúng đệ tử Thiện Thệ,
     Xứng đáng được cúng dường.
     Bố thí các vị ấy,
     Được kết quả to lớn.
     Như vậy, nơi tăng chúng,
     Là châu báu thù diệu
      Mong với sự thật này,
     Được sống chân hạnh phúc.

 
7. Các vị lòng ít dục,
    Với ý thật kiên trì,
    Khéo liên hệ mật thiết,
    Lời dạy Gotama!
    Họ đạt được quả vị,
    Họ thể nhập bất tử,
    Họ chứng đắc dễ dàng,
    Hưởng thọ sự tịch tịnh,
    Như vậy, nơi Tăng chúng,
    Là châu báu thù diệu,
    Mong với sự thật này,
    Được sống chơn hạnh phúc.
 
8. Như cây trụ cột đá,
    Khéo y tựa lòng đất.
    Dầu có gió bốn phương,
   Cũng không thể dao động.
    Ta nói bậc Chân nhân,
    Giống như thí dụ này,
    Vị thể nhập với tuệ,
    Thấy được những Thánh đế,
    Như vậy, nơi Tăng chúng,
    Là châu báu thù diệu,
    Mong với sự thật này,
    Được sống chân hạnh phúc.

 
9. Những vị khéo giài thích,
    Những sự thật Thánh đế,
    Những vị khéo thuyết giảng,
   Với trí tuệ thâm sâu.
    Dầu họ có hết sức,
    Phóng dật không chế ngự,
    Họ cũng không đến nỗi,
    Sanh hữu lần thứ tám,
    Như vậy, nơi Tăng chúng,
    Là châu báu thù diệu,
    Mong với sự thật này,
    Được sống chân hạnh phúc.
 
10. Vị ấy nhờ đầy đủ,
      Với chánh kiến sáng suốt,
       Do vậy có ba Pháp,
       Được hoàn toàn từ bỏ,
       Thân kiến và nghi hoặc,
       Giới cấm thủ cũng không,
       Đối với bốn đọa xứ,
      Hoàn toàn được giải thoát.
       Vị ấy không thể làm,
       Sáu điều ác căn bản,
       Như vậy, nơi Tăng chúng,
       Là châu báu thù diệu.
       Mong với sự thật này,
       Được sống chân hạnh phúc.
 
11. Dầu vị ấy có làm
      Điều gì ác đi nữa,
      Với thân hay với lời,
      Kể cả với tâm ý,
      Vị ấy không có thể,
       Che đậy việc làm ấy,
       Việc ấy được nói rằng,
      Không thể thấy ác đạo.
      Như vậy, nơi Tăng chúng,
      Là châu báu thù diệu.
       Mong với sự thật này,
       Được sống chân hạnh phúc.
 
12.     Đẹp là những cây rừng,
         Có bông hoa đầu ngọn,
         Trong tháng hạ nóng bức,
         Những ngày hạ đầu tiên,
          Pháp thù thắng thuyết giảng,
          Được ví dụ như vậy.
          Pháp đưa đến Niết-bàn,
          Pháp hạnh phúc tối thượng,
          Như vậy, nơi Đức Phật,
          Là châu báu thù diệu,
          Mong với sự thật này,
          Được sống chơn hạnh phúc.
 
13. Cao thượng biết cao thượng,
        Cho đem lại cao thượng,
        Bậc Vô thượng thuyết giảng,
        Pháp cao thượng thù thắng,
        Như vậy nơi đức Phật,
        Là châu báu thù diệu,
       Mong với sự thật này,
         Được sống chơn hạnh phúc.
 
14. Nghiệp cũ đã đoạn tận,
       Nghiệp mới không tạo nên,
       Với tâm tư từ bỏ,
        Trong sanh hữu tương lai,
        Các hột giống đoạn tận,
         Ước muốn không tăng trưởng
         Bậc trí chứng Niết-bàn,
         Ví như ngọn đèn này,
         Như vậy, nơi Tăng chúng,
         Là châu báu thù diệu.
         Mong với sự thật này,
         Được sống chơn hạnh phúc.
 
15. Phàm ở tại đời này,
     Có sinh linh tụ hội,
     Hoặc trên cõi đất này,
      Hoặc chính giữa hư không,
      Hãy đảnh lễ Đức Phật,
      Đã như thực đến đây,
      Được loài Trời, loài Người,
      Đảnh lễ và cúng dường,
      Mong rằng, với hạnh này,
      Mọi loài được hạnh phúc.
 
16. Phàm ở tại nơi này,
      Có sinh linh tụ hội,
      Hoặc trên cõi đất này,
      Hoặc chính giữa hư không,
      Hãy đảnh lễ Chánh Pháp,
      Đã như thực đến đây,
      Được loài Trời, loài Người,
      Đảnh lễ và cúng dường,
      Mong rằng, với hạnh này,
      Mọi loài được hạnh phúc.
 
17. Phàm ở tại đời này,
      Có sinh linh tụ hội
      Hoặc trên cõi đất này,
      Hoặc chính giữa hư không,
      Hãy đảnh lễ chúng Tăng,
      Đã như thực đến đây,
      Được loài Trời, loài Người
      Đảnh lễ và cúng dường,
      Mong rằng, với hạnh này,
      Mọi loài được hạnh phúc.