Kinh Lòng Từ

1. Vị thiện xảo mục đích,
    Cần phải làm như sau:
     Sau khi hiểu thông suốt,
     Con đường an tịnh ấy,
      Có khả năng trực tánh,
    Thật sự, khéo chân trực,
     Dễ nói và nhu hòa,
     Không có gì cao mạn.

 

 
2.  Sống cảm thấy vừa đủ,
      Nuôi sống thật dễ dàng,
    Ít có sự rộn ràng,
    Sống đạm bạc, giản dị,
    Các căn được tịnh lạc,
    Khôn ngoan và thận trọng,
    Không xông xáo gia đình,
     Không tham ái, tham vọng.
 
3. Các hành sở của mình,
    Không nhỏ nhen, vụn vặt,
    Khiến người khác có trí,
   Có thể sanh chỉ trích,
   Mong mọi loài chúng sanh,
   Được an lạc, an ổn,
   Mong rằng chứng đạt được,
    Hạnh phúc và an lạc.
 
4. Mong tất cả những ai,
   Hữu tình có mạng sống,
   Kẻ yếu hay kẻ mạnh,
   Không bỏ sót  một ai,
   Kẻ dài hay kẻ lớn,
   Trung thấp, loài lớn, nhỏ.
5. Loài được thấy, không thấy,
    Loài sống xa, không xa,
    Các loài hiện đang sống,
   Các loài sẽ được sanh,
   Mong mọi loài chúng sanh,
    Sống hạnh phúc an lạc.
 
6. Mong rằng không có ai,
    Lường gạt, lừa dối ai,
    Không có ai khinh mạn,
    Tại bất cứ chỗ  nào,
    Không vì giận hờn nhau,
    Không vì tưởng chống đối,
   Lại có người mong muốn,
   Làm đau khổ cho nhau.
 
7. Như tấm lòng người mẹ,
   Đối với con của mình,
   Trọn đời lo che chở,
   Con độc nhất mình sanh,
   Cũng vậy, đối tất cả
   Các hữu tình chúng sanh,
   Hãy tu tập tâm ý,
   Không hạn lượng, rộng lớn.
 
8. Hãy tu tập từ tâm,
    Trong tất cả thế giới,
    Hãy tu tập tâm ý,
    Không hạn lượng, rộng lớn,
    Phía trên và phía dưới,
    Cũng vậy cả bề ngang,
    Không hạn chế, trói buộc,
    Không hận, không thù địch.
 
9. Khi đứng hay khi đi,
   Khi ngồi hay khi nằm,
   Lâu cho đến khi nào,
    Khi đang còn tỉnh thức,
    Hãy an trú niệm này,
    Nếp sống này như vậy,
   Được đời đề cập đến,
   Là nếp sống tối thượng.
 
10. Ai từ bỏ tà kiến,
      Giữ giới, đủ chánh kiến,
Nhiếp phục được tham ái,
    Đối với các dục vọng,
    Không còn phải tái sanh,
    Đi đến thai tạng nữa.