Kinh Ngoài Bức Tường

1. Ở bên ngoài bức tường,
     Bọn họ đứng chờ đợi,
    Giao lộ, ngã ba đường,
    Trở về mái nhà xưa,
    Đợi chờ bên cạnh cổng.
 
2.  Nhưng khi tiệc thịnh soạn,
      Được bày biện sẵn sàng,
     Đủ mọi thức uống ăn,
     Không một ai nhớ họ.
     Sự kiện này phát sinh
     Từ nghiệp xưa của họ.
 
3.  Vậy ai có từ tâm,
     Nhớ cho các thân nhân,
     Thức uống ăn thanh tịnh,
     Tốt đẹp và đúng thời.
 
4. Món này cho bà con,
   Mong bà con an lạc,
    Đám ngạ quỷ thân bằng,
    Đã tề tựu chỗ đó.
 
5. Sẽ mong muốn chúc lành,
    Vì thực phẩm đầy đủ,
    Mong quyến thuộc sống lâu,
    Nhờ người, ta hưởng lợi.
 
6. Vì đã kính lễ ta,
    Thí chủ không thiếu quả
     Tại đó không cấy cày,
    Cũng không nuôi súc vật.
 
7. Cũng không có buôn bán,
    Không trao đổi tiền vàng,
    Các ngạ quỷ họ hàng,
    Chỉ sống nhờ bố thí.
 
8. Như nước đổ xuống đồi,
   Chảy xuống tận vực sâu,
   Bố thí tại chỗ này,
    Cung cấp loài ngạ quỹ.
 
9. Như lòng sông tràn đầy,
   Đưa nước đổ xuống biển,
   Bố thí tại chỗ này,
   Cung cấp loài ngạ quỷ.
 
10. Người ấy đã cho ta,
      Đã làm việc vì ta,
      Người ấy là quyến thuộc,
      Người ấy chính thân bằng.
       Hãy bố thí ngạ quỷ,
       Nhớ việc xưa chúng làm.
 
11. Không khóc than, sầu muộn,
      Không thương tiếc cách gì,
      Giúp ích loài ngạ quỷ,
     Quyến thuộc làm như vầy,
      Không lợi cho ngạ quỷ.
 
12.  Nhưng khi vật cúng dường,
       Khéo đặt vào chư Tăng
       Ích lợi chúng lâu dài,
       Bây giờ, về sau nữa.
 
13. Chánh Pháp được giảng bày,
      Như vậy cho quyến thuộc,
       Kính trọng biết chừng nào,
      Đối với người đã khuất,
      Chư Tăng được cúng dường,
     Cũng tăng thêm dõng mãnh,
     Người tích tụ công đức,
       Thật to lớn biết bao.