Trí Tuệ Thiền Tuệ Thứ 9

Hành giả thực hành pháp hành thiền tuệ đã đạt đến trí tuệ thiền tuệ thứ 9 chỉ mong chứng ngộ Niết Bàn giải thoát khỏi danh pháp sắc pháp trong tam giới mà thôi
 
Ví như con cá bị mắc lưới, cố gắng hết sức mình vùng vẫy để thoát ra khỏi lưới như thế nào. Cũng như vậy, hành giả có trí tuệ thiền thiền tuệ thứ 9 mong chứng ngộ Niết Bàn giải thoát ra khỏi danh pháp, sắc pháp trong tam giới cũng như thế ấy.
 

 
 
Ví như con ếch bị con rắn ngậm trong miệng, cố gắng hết sức mình vùng vẫy để thoát ra khỏi miệng con rắn như thế nào...Cũng như vậy, hành giả có trí tuệ thiền thiền tuệ thứ 9 mong chứng ngộ Niết Bàn giải thoát ra khỏi danh pháp, sắc pháp trong tam giới cũng như thế ấy.
 
Ví như con gà rằng là con vật sống trong rừng, khi nó bị sa vào bẫy, người thợ săn đem nó về nhốt trong chuồng, nó cỗ gắng hế sức mình vùng vẫy để thoát ra khỏi chuồng như thế nào. Cũng như vậy, hành giả có trí tuệ thiền thiền tuệ thứ 9 mong chứng ngộ Niết Bàn giải thoát ra khỏi danh pháp, sắc pháp trong tam giới cũng như thế ấy.
 
Ví như con nai bị sa vào bẫy, người thợ săn đem nó về nhốt trong chuồng, nố cố gắng hết sức mình vũng vấy để thoát ra khỏi chuồng như thế nào...Cũng như vậy, hành giả có trí tuệ thiền thiền tuệ thứ 9 mong chứng ngộ Niết Bàn giải thoát ra khỏi danh pháp, sắc pháp trong tam giới cũng như thế ấy.
 
Ví như con rắn bị nằm trong tay thầy rắn, nó cố gắng hết sức mình vũng vẫy để thoát ra khỏi chuồng như thế nào.Cũng như vậy, hành giả có trí tuệ thiền thiền tuệ thứ 9 mong chứng ngộ Niết Bàn giải thoát ra khỏi danh pháp, sắc pháp trong tam giới cũng như thế ấy.
 
Ví như con voi bị sa xuống hầm sâu, nó cố gắng hết sức mình leo lên để thoát khỏi hầm như thế nào..
Ví như long vương bị nằm trong mỏ của điểu vương, nó cố gắng hết sức mình vùng vẫy để thoát ra khỏi mỏ của điểu vương.Cũng như vậy, hành giả có trí tuệ thiền thiền tuệ thứ 9 mong chứng ngộ Niết Bàn giải thoát ra khỏi danh pháp, sắc pháp trong tam giới cũng như thế ấy.
 
Ví như một người bị kẻ thù vây hãm, người ấy cố gắng hết sức mình tìm đường chạy thoát khỏi vòng vây của kẻ thù như thế nào. Cũng như vậy, hành giả có trí tuệ thiền tuệ thứ 9 mong chứng ngộ Niết Bàn giải thoát ra khỏi dnah pháp, sắc pháp trong tam giới cũng như thế ấy.