Câu Hỏi Và Bài Tập Tín Dụng Vụ Ngân Hàng - NXB Thống Kê

25,000₫

Mô tả

Hoạt động ngân hàng nói chung, trong đó hoạt động tín dụng đóng vai trò trung tâm, được ví như hệ thần kinh của nền kinh tế với chức năng huy động các nguồn lực tài chính nhàn rỗi từ các chủ thể kinh tế để đầu tư phát triển kinh tế dưới các hình thức cấp tín dụng của ngân hàng.

Xét từ góc độ kinh doanh, hoạt động tín dụng mang tính nghiệp vụ truyền thống và luôn là trọng tâm trong hoạt động kinh doanh ngân hàng. Hoạt động tín dụng không những mang lại thu nhập chủ yếu cho mỗi ngân hàng, mà còn là nghiệp vụ cơ sở để ngân hàng phát triển và đa dạng hóa các nghiệp vụ ngân hàng khác. Chính vì vậy, bất kỳ ngân hàng nào cũng luôn đề cao, ra sức củng cố và phát triển hoạt động tín dụng của mình.

Bình luận

Sản phẩm khác