Đánh Giá Chất Lượng Quy Trình Thực Hiện Như Thế Nào? - NXB Trẻ

23,000₫

Mô tả

Cuốn sách Đánh Giá Chất Lượng này nằm trong bộ sách Quản trị sản xuất & vận hành. Khi hoàn thành cuốn sách này, bạn có thể:
- Giải thích các chức năng và mục tiêu của đánh giá chất lượng;
- Xác định các kỹ năng và phẩm chất cần thiết của đánh giá viên;
- Mô tả công việc hoạch định và chuẩn bị cho cuộc đánh giá chất lượng;
- Trình bày cách thức và các kỹ năng tiến hành đánh giá;
- Nêu nội dung của các báo cáo đánh giá và cách thức theo dõi hành động khắc phục.

Bình luận

Sản phẩm khác