Điều Kiện Hợp Đồng Fidic

278,000₫

Mô tả

Hợp đồng là một cam kết thỏa thuận giữa hai hay nhiều bên (pháp nhân) để làm hoặc không làm một việc nào đó trong khuôn khổ pháp luật. Hợp đồng thường gắn liền với dự án, trong đó một bên thỏa thuận với các bên khác thực hiện dự án hay một phần dự án cho mình. Và cũng giống như dự án, có dự án chính trị xã hội và dự án sản xuất kinh doanh, hợp đồng có thể là các thỏa ước dân sự về kinh tế (hợp đồng kinh tế) hay xã hội.

Hợp đồng có thể được thể hiện bằng văn bản hay bằng miệng có thể có người làm chứng, nếu vi phạm hợp đồng hay không theo cam kết thì 2 bên sẽ cùng nhau ra tòa và bên thua sẽ chịu mọi phí tổn. 

MỤC LỤC

Những quy định

Chủ đầu tư 

Nhà tư vấn 

Nhà thầu 

Nhà thầu phụ được chỉ định 

Nhân viên và người lao động 

Khởi công, chậm trễ và tạm ngừng 

Thử ( Kiểm định) khi hoàn thành 

Nghiệm thu của chủ đầu tư 

Trách nhiệm đối với các sai sót 

Đo lường và đánh giá

Biến đổi và điều chỉnh 

Giá hợp đồng và thanh toán 

Chấm dứt hợp đồng bởi chủ đầu tư 

Tạm ngừng và chấm dứt bởi nhà thầu 

Rủi ro và trách nhiệm 

Bảo hiểm 

Bất khả kháng 

Khiếu nại, tranh chấp và trọng tài

Phụ lục 

Bản mục lục của các khoản

 

Bình luận

Sản phẩm khác