Giáo Trình Quản Trị Kinh Doanh Khách Sạn - Nguyễn Văn Mạnh - NXB Đại Học Kinh Tế Quốc Dân

111,000₫

Mô tả

Chương mở đầu: giới thiệu khái quát về hoạc phần quản trị kinh doanh khách sạn

Chương 1: tổng quan về kinh doanh khách sạn

Chương 2: quản trị cơ sở vật chất kỹ thuật trong kinh doanh khách sạn

Chương 3: đầu tư xây dựng và phát triển khách sạn

Chương 4: lãnh đạo và co cấu tổ chức trong khách sạn

Chương 5: quản trị nguồn nhân lực trong kinh doanh khách sạn

Chương 6: tổ chức kinh doanh lưu trú trong khách sạn

Chương 7: tổ chức kinh doanh ăn uống trong kinh doanh khách sạn

Chương 8: quản trị marketing trong khách sạn

Chương 9: quản lý chất lượng dịch vụ trong kinh doanh khách sạn

Chương 10: kiểm soát hoạt động và kiểm tra kết quả kinh doanh của khách sạn.

Bình luận

Sản phẩm khác