Phân Tích Quản Trị Tài Chính - Nguyễn Tấn Bình - NXB Thống Kê

175,000₫

Mô tả

Nội dung gồm:
Chương 1: Tổng quan về phân tích tài chính doanh nghiệp
Chương 2: Hệ thống báo cáo tài chính và chuẩn mực kế toán
Chương 3: Phân tích hoạt động sản xuất - kinh doanh và hiệu quả hoạt động
Chương 4: Phân tích dòng tiền và khả năng thanh toán
Chương 5: Phân tích hoạt động đầu tư
Chương 6: Phân tích hoạt động tài chính và cơ cấu vốn
Chương 7: Dự báo và lập kế hoạch tài chính
Chương 8: Phân tích lợi nhuận trên vốn đầu tư và khả năng sinh lời
Chương 9: Ứng dụng phân tích tài chính doanh nghiệp

Bình luận

Sản phẩm khác