Dòng Chảy Từ Cha Mẹ- Trịnh Thắng

80,000₫

Mô tả

Tác giả trao cho tôi bản thảo và cho biết tôi là người đầu tiên được đọc.Với thói riêng của mình, tôi mở một trang bất kỳ và bắt đầu đọc từ đó.Với thói riêng của mình, tôi mở một trang bất kỳ và bắt đầu đọc từ đó.

 
 

Bình luận

Sản phẩm khác