Giáo Trình Marketing Du Lịch - Nguyễn Văn Mạnh

0₫

Mô tả

Marketing là một khoa học phát triển rất nhanh. Tuy nhiên, nhiều nhà cung ứng dịch vụ trong ngành du lịch vẫn tiếp tục coi marketing chỉ ngang bằng với bán hàng. Hơn thế nữa người ta vẫn chưa hiểu đầy đủ vai trò chức năng của marketing đối với việc đạt được mục đích của tổ chức. Tại Việt Nam, các nhà kinh doanh du lịch có xu hướng quan tâm tới lợi nhuận ngắn hạn nhiều hơn là các lợi nhuận dài hạn do các vấn đề đầu tư mang lại. Vì vậy, nắm vững những kiến thức cơ bản về marketing và áp dụng lý thuyết marketing vào ngành du lịch ở Việt Nam trong bối cảnh hội nhập và toàn cầu hóa là rất cần thiết. Môn marketing du lịch giảng dạy cho sinh viên ngành quản trị du lịch và khách sạn tại Đại học Kinh tế quốc dân nhằm củng cố các kiến thức marketing căn bản, hình thành các kỹ năng quản trị marketing, nghiên cứu marketing, lập kế hoạch marketing và thực hiện các hoạt động marketing, kiểm soát các hoạt động marketing tại các điểm, khu, đô thị du lịch và doanh nghiệp du lịch. Để phục vụ cho việc học tập môn học này, Bộ môn Kinh tế và Kinh doanh du lịch tổ chức biên soạn Giáo trình Marketing du lịch.
Chương 1: Tổng quan về marketing du lịch
Chương 2: Môi trường marketing và kế hoạch marketing của tổ chức du lịch
Chương 3: Thị trường du lịch và nghiên cứu thị trường du lịch của tổ chức
Chương 4: Phân đoạn thị trường, lựa chọn thị trường mục tiêu và định vị thị trường
Chương 5: Chiến lược marketing của tổ chức (Doanh nghiệp) du lịch
Chương 6: Chiến lược sản phẩm du lịch của doanh nghiệp (tổ chức) du lịch
Chương 7: Chiến lược giá của tổ chức (doanh nghiệp) du lịch
Chương 8: Chiến lược phân phối của tổ chức (doanh nghiệp) du lịch
Chương 9: Chiến lược xúc tiến hỗn hợp của tổ chức (doanh nghiệp) du lịch
Chương 10: Marketing của điểm đến du lịch

Bình luận

Sản phẩm khác