Sổ Tay Nhân Viên - Sheraton Hà Nội

99,000₫

Mô tả

Sổ tay nhân viên có thể được định nghĩa một cách khái quát là một tài liệu tập hợp tất cả các thông tin chung liên quan đến doanh nghiệp như: thông tin về doanh nghiệp; các chính sách, quy định về các chế độ đối với người lao động, nội quy về khen thưởng, kỷ luật đối với nhân viên trong công ty; các hướng dẫn về việc thực hiện các chính sách, thủ tục của công ty. 

Với tất cả các thông tin tổng quát như trên, có thể thấy sổ tay nhân viên rất cần thiết đối với mỗi doanh nghiệp. Thông qua sổ tay nhân viên, toàn bộ nhân sự trong công ty sẽ nắm được các thông tin về quyền lợi, lợi ích cũng như trách nhiệm nghĩa vụ của bản thân mình đối với công ty. 

Đặc biệt là đối với nhân viên mới, tài liệu này thật sự hữu ích. Với một quyển sổ tay nhân viên được viết kỹ càng và hoàn chỉnh sẽ giúp các nhân viên mới bắt kịp nhanh chóng với môi trường làm việc. Họ có thể tìm hiểu hay tham khảo các thông tin liên quan đến công ty thông qua sổ tay nhân viên để có thể tự lực và bắt kịp với nhiệm vụ công việc được phân công.

 

Bình luận

Sản phẩm khác